Gizlilik politikası, bir tarafın müşteri veya müşteri verilerini toplama, kullanma, ifşa etme ve yönetme yollarının bir kısmını veya tamamını açıklayan bir beyan veya yasal belgedir (gizlilik yasasında).[1] Kişisel bilgiler, kişinin adı, adresi, doğum tarihi, medeni durumu, iletişim bilgileri, kimlik sorunu ve son kullanma tarihi, mali kayıtları, kredi bilgileri, tıbbi geçmişi ile sınırlı olmamak üzere bir kişiyi tanımlamak için kullanılabilecek herhangi bir şey olabilir. seyahat eder, mal ve hizmet almaya niyet eder.

[2] Bir işletme söz konusu olduğunda, genellikle bir tarafın topladığı kişisel bilgileri nasıl topladığı, sakladığı ve yayınladığına ilişkin politikasını beyan eden bir beyandır. Müşteriye hangi özel bilgilerin toplandığını ve bunların gizli tutulup tutulmadığını, ortaklarla paylaşılıp paylaşılmadığını veya başka firmalara veya girişimlere satılıp satılmadığını bildirir.[3] Gizlilik politikaları, genellikle daha ayrıntılı ve spesifik olma eğiliminde olan veri kullanım beyanlarının aksine, daha geniş ve daha genelleştirilmiş bir muameleyi temsil eder. Belirli bir gizlilik politikasının tam içeriği, yürürlükteki yasaya bağlı olacaktır ve coğrafi sınırlar ve yasal yargı alanlarındaki gereklilikleri ele alması gerekebilir. Çoğu ülkenin kimlerin kapsandığına, hangi bilgilerin toplanabileceğine ve ne için kullanılabileceğine ilişkin kendi mevzuatı ve yönergeleri vardır. Genel olarak, Avrupa'daki veri koruma yasaları, kamu sektörünün yanı sıra özel sektörü de kapsamaktadır. Gizlilik yasaları yalnızca devlet operasyonları için değil, aynı zamanda özel girişimler ve ticari işlemler için de geçerlidir.[4] California İş ve Meslek Yasası, İnternet Gizliliği Gereksinimleri (CalOPPA), Kaliforniya'da ikamet edenlerden Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgiler (PII) toplayan web sitelerinin gizlilik politikalarını dikkat çekecek şekilde yayınlamasını zorunlu kılar.[5]

(Ayrıca Çevrimiçi Gizliliği Koruma Yasası'na bakın) 1968'de Avrupa Konseyi, daha önce yaygın olarak bulunmayan yöntemlerle bağlantı kurabilen ve iletebilen bilgisayar teknolojisinin oluşturduğu yeni tehditleri kabul ederek teknolojinin insan hakları üzerindeki etkilerini incelemeye başladı. 1969'da Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), ülkeden ayrılan kişisel bilgilerin sonuçlarını incelemeye başladı. Tüm bunlar, konseyin hem özel sektör hem de kamu sektörü tarafından tutulan kişisel verileri korumak için politika geliştirilmesini önermesine yol açarak Sözleşme 108'e yol açtı. 1981'de Kişisel Verilerin Otomatik İşlenmesine İlişkin Bireylerin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Sözleşme 108) tanıtılmıştı. İlk gizlilik yasalarından biri 1973'te İsveç Veri Yasası ve ardından 1977'de Batı Almanya Veri Koruma Yasası ve 1978'de Fransız Bilişim, Veri Bankaları ve Özgürlükler Yasası idi.[4] Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1960'ların sonlarında ve 1970'lerde başlayan gizlilik politikasıyla ilgili endişeler, Adil Kredi Raporlama Yasası'nın kabul edilmesine yol açtı. Bu yasa bir gizlilik yasası olarak tasarlanmamasına rağmen, yasa tüketicilere kredi dosyalarını inceleme ve hataları düzeltme fırsatı verdi. Ayrıca, kredi kayıtlarındaki bilgilerin kullanımına kısıtlamalar getirdi. 1960'ların sonlarında birkaç kongre çalışma grubu, otomatikleştirilmiş kişisel bilgilerin toplanabilmesi ve diğer bilgilerle eşleştirilebilmesinin artan kolaylığını inceledi. Bu gruplardan biri, 1973'te Adil Bilgi Uygulamaları adı verilen bir ilkeler kodu taslağı hazırlayan ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı'nın bir danışma komitesiydi. Danışma komitesinin çalışması, 1974'te Gizlilik Yasasına yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü yönergelerini 1980'de imzaladı.[4] Kanada'da, 1977'de Kanada İnsan Hakları Yasası uyarınca bir Kanada Gizlilik Komiseri kurulmuştur. 1982'de, bir Gizlilik Komiserinin atanması yeni Gizlilik Yasasının bir parçasıydı. Kanada, OECD yönergelerini 1984'te imzaladı.[4]2

BigFest İstanbul